Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówieniasortuj malejąco Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2017-09-14 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2020-12-31 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.6.2019

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości.

2019-12-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZP/WM/K-DZP.263.055.2020

Wytworzenie 5 rodzajów mieszanek ciernych oraz uformowanie materiału w zestawy wkładek do kolejowego hamulca tarczowego

2020-11-09 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer BRPM.0881.ZI.ZO.03.2021

wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Przedsiębiorczość akademicka – inkubator przedsiębiorczości, realizowanego na kierunku Elektrotechnika – studia dualne, I stopnia, semestr III, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2021-02-09 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer K-DA.262.15.2020

Zapytanie o cenę w celu rozeznania rynku - dostawa samochodu dostawczego na potrzeby Politechniki Białostockiej

2020-09-28 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.077.2019

Dostawa odczynników chemicznych

2019-11-05 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KW.310.20.2020

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Politechniki Białostockiej za lata obrotowe 2020-2021:
- rok 2020 obejmujący okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz
- rok 2021 obejmujący okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.
Nike

2020-10-16 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.19.2021

Szacowanie dot. wyceny za 1h wykładów w języku angielskim na kierunku Ekoenergetyka z przedmiotów: Odnawialne źródła energii oraz Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych /
Estimation of the valuation for 1h of lectures in English in the field of Eco-energy in subjects: Renewable energy sources and Energy installations in buildings

Zwracamy się z prośbą o przesłanie wyceny oczekiwanego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia wykładów w języku angielskim.
Wykłady specjalistyczne skierowane do studentów kierunku Ekoenergetyka, w ramach przedmiotów: Odnawialne źródła energii oraz Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych, przewidziane są do realizacji w okresie marzec-czerwiec 2021. Wykłady te w ramach wskazanych przedmiotów, mogą obejmować takie obszary jak: aktualne problemy naukowe w świetle postępu technicznego, metody badawcze, analityczne, doświadczalne, najnowsze osiągnięcia naukowe, ekonomiczne i społeczne zależności nauka-przemysł, wspomaganie komputerowe badań naukowych w zakresie kierunku studiów, nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.
Wykłady specjalistyczne w ramach kierunku Ekoenergetyka, realizowane są z projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wycenę oczekiwanego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia wykładów z ww. przedmiotów wraz z CV, proszę przesłać na adres e-mail: pb2020@pb.edu.pl do dnia 09.03.2021, w temacie wiadomości proszę wpisać: Wykłady specjalistyczne PB 2020

We kindly ask you to send us a quote of the expected gross remuneration for 1 didactic hour of lectures in English. Specialist lectures addressed to students of Eco-energy, within the subjects: Renewable Energy Sources and Energy Installations in Building Facilities, are planned for the period March-June 2021. These lectures within the indicated subjects may cover such areas as: current scientific problems in the light of technical progress, research, analytical and experimental methods, the latest scientific achievements, economic and social relations between science and industry, computer support for scientific research in the field of study, modern design and technological solutions. Specialist lectures in the field of Eco-energy are carried out under the project "PB2020 - Integrated Program for the Development of Białystok University of Technology" under Measure 3.5 of the Operational Program Knowledge, Education, Development 2014-2020 co-financed by the European Social Fund

Valuation of the expected gross salary for 1 didactic hour of lectures on the above-mentioned subjects with your CV, please send to the e-mail address: pb2020@pb.edu.pl by 09/03/2021, in the subject of the message, please enter: Specialist lectures PB 2020

2021-03-09 Postępowanie aktualnie w toku

Strony