Zapytanie numer WI-500.POP.1/2017

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
WI-500.POP.1/2017
Przedmiot zamówienia: 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badania początkowego i końcowego poziomu kompetencji uczestników projektu „Programowanie od podstaw – rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego”  realizowanego w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Umowa nr POPC.03.02.00-00-0102/17-00.termin zgłaszania ofert - do 12.09.2017 do godz. 15.30 (pokój 118 - WI PB)    

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2017-09-12

Wybór najkorzystniejszej oferty