Zapytanie numer WI-500.POP.3/2017

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
WI-500.POP.3/2017
Przedmiot zamówienia: 

Zapytanie ofertowe na usługę bufetową w takcie szkolenia w ramach realizacji projektu "Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli  i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego"w ramach Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2017-10-03

Wybór najkorzystniejszej oferty