Zapytanie numer WI-500.POP.6/2018

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
WI-500.POP.6/2018
Przedmiot zamówienia: 

Usługa bufetowa w trakcie szkolenia w ramach realizacji projektu "Programowanie od podstaw - rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego" w ramch  Osi priorytetowej III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-03-02

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze: