Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.31.2019

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.0881.ZI.ZO.31.2019
Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie kursu Professional Scrum Master przygotowującego do zdania egzaminu PSM1 exam wraz z egzaminem dla studenta Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 

AIR JORDAN

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-03-29

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: