Zapytanie numer RO-410.0881.ZI.ZO.33.2019

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.0881.ZI.ZO.33.2019
Przedmiot zamówienia: 

,,Lean Office” w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższychShop: Nike

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-04-12

Wybór najkorzystniejszej oferty