Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.67.2019

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZI.ZO.67.2019
Przedmiot zamówienia: 

Warsztaty pn. Trening asertywności w oparciu o metodę gier i symulacji  dla nauczycieli akademickich w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

 

sneakers

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-12-30

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: