Zapytanie numer ZK-DA-262.006.2020

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
ZK-DA-262.006.2020
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa aparatury do Laboratorium ubocznych produktów leśnych ZWL w ramach projektu "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-02-20