Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZO.1.2020

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZO.1.2020
Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie szkolenia Modelowanie równań strukturalnych z programem IBM SPSS AMOS  kurs podstawowy i zaawansowany w ramach projektów „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” „PB2.0– Zintegrowany Program Rozwoju” i „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego” realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-05

Wybór najkorzystniejszej oferty