Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.44.2020

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZI.44.2020
Przedmiot zamówienia: 

): Przeprowadzenie szkolenia pn: Wprowadzenie w wielowymiarową analizę danych — modele regresyjne z programem IBM SPSS AMOS. w ramach projektu „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-12

Wybór najkorzystniejszej oferty