Zapytanie numer PR-BRPM.0881.PB.ZO.1.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.PB.ZO.1.2021
Przedmiot zamówienia: 

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi
w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
z przedmiotu Kampanie reklamowe w Internecie (planowany wymiar zajęć: 7 godz. wykładu, 15 godz. projektu x 2
grupy, razem 37 godz.) realizowanego na kierunku Zarządzanie, I stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w
ramach realizacji projektu „PB 2.0 – Zintegrowany Program Rozwoju”, realizowanego w ramach Działania 3.5
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-11

Wybór najkorzystniejszej oferty