Zapytanie numer PR-BRPM.0881.PB.ZO.2.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.PB.ZO.2.2021
Przedmiot zamówienia: 

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi
w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej
z przedmiotu Merchandising (planowany wymiar zajęć: 10 godz. ćwiczeń, razem 10 godz.) realizowanego na kierunku
Zarządzanie, II stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB 2.0 – Zintegrowany
Program Rozwoju”, realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-
2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-11

Wybór najkorzystniejszej oferty