Zapytanie numer PR-BRPM.0881.BN.ZO.1.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.BN.ZO.1.2021
Przedmiot zamówienia: 

Materiały polimerowe i pomocnicze w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R 

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-24

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: