Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZR.ZO.2.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZR.ZO.2.2021
Przedmiot zamówienia: 

Szacowanie dot. wyceny za 1 h zajęć w języku angielskim z przedmiotu Wykład specjalistyczny /Estimation of the valuation for 1 hour of classes in English from the subject Specialist lecture  Zwracamy się z prośbą o przesłanie wyceny oczekiwanego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć w języku angielskim. Wykłady specjalistyczne dla doktorantów w okresie marzec- czerwiec 2021. Wykłady mogą obejmować takie obszary jak: aktualne problemy naukowe w świetle postępu technicznego, metody badawcze, analityczne, doświadczalne, najnowsze osiągnięcia naukowe, ekonomiczne i społeczne zależności nauka-przemysł, wspomaganie komputerowe badań naukowych w zakresie kierunku studiów, nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.Wykład specjalistyczny realizowany w ramach projektu ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego, realizowanego, Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Wycenę wynagrodzenia brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć wraz z CV, proszę przesłać na adres e-mail: zireg@pb.edu.pl do dnia 09.03.2021 , w temacie wiadomości bardzo proszę wpisać: Wykład specjalistyczny ZIREG. We kindly request you to send us a quote for the expected gross salary 1 didactic hour of conducting classes in English. Specialist lectures for PhD students in the period March – June 2021. Lectures may include such areas as: current scientific problems in the light of technological progress, research methods, analytical, experimental, the latest scientific achievements, economic and social relations between science and industry, computer support of scientific research in the field of study, modern design and technological solutions.Specialist lecture carried out under the ZIREG project – Integrated Program of the Białystok University of Technology for Regional Development, implemented, under Measure 3.5 of the Operational Program Knowledge, Education, Development 2014-2020 co-financed by the European Social Fund.Please send us the gross salary for 1 teaching hour with your CV to the following e-mail address: zireg@pb.edu.pl by 09/03/2021, in the subject of the message please enter: Specialist Lecture ZIREG.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-03-09

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: