Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.10.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Procesy zaopatrzenia, realizowanego na kierunku logistyka I stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-02-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.9.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Transport Intermodalny, realizowanego na kierunku logistyka I stopnia, semestr IV, na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-02-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.18.2020

Przeprowadzenie kursu MySQL for Developers z certyfikatem Oracle dla studentów Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Modyfikacja zapytania - zwiększenie liczby osób na 2 oraz wydłużenie teminu do 20.02.2020

2020-02-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.8.2020

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Smart Manufacturing, realizowanego na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji II stopnia, semestr I, specjalność: inżynier procesu na studiach stacjonarnych w ramach z realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2020-02-18 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WM/ZK-DZP.263.006.2020

Sukcesywny zakup gazów technicznych i specjalnych wraz z dostawą, napełnianie butli i zbiorników własnych Zamawiającego oraz najem butli Wykonawcy

2020-02-17 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.005.2020

Dostawa odczynników chemicznych, szkła i asortymentu laboratoryjnego.

2020-02-11 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZK-DA-262.004.2020

Dostawa oprogramowania - licencja na 200 użytkowników w ramach projektu "PB 2.0 - Zintegrowany Program Rozwoju" (POWR.03.05.00-00-Z228/18) Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2020-02-07 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.1.2020

Sukcesywny odbiór odpadów należących do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych

2020-01-29 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.16.2019

Sukcesywny odbiór odpadów należących do grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych

2020-01-10 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer KA-DA.262.6.2019

Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości.

2019-12-20 Postępowanie aktualnie w toku

Strony