Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.S.2020.JC.1

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZI.S.2020.JC.1
Przedmiot zamówienia: 

 Szacowanie wartości kosztów usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu  Akademickich Dni Dydaktyki Politechniki Białostockiej 2020 dla pracowników dydaktycznych Uczelni w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”.

 

Szczegółowa informacja w załączniku

Nike

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-09-15