Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZO.1.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZO.1.2021
Przedmiot zamówienia: 

Szkolenie elearningowe z zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej w ramach projektów „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, „PB2.0– Zintegrowany Program Rozwoju” i „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego” realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-24

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: