Zapytania ofertowe

Numer Przedmiot zamówienia Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborzesortuj malejąco
Zapytanie numer ZP/WM/K-DZP.263.055.2020

Wytworzenie 5 rodzajów mieszanek ciernych oraz uformowanie materiału w zestawy wkładek do kolejowego hamulca tarczowego

2020-11-09 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer RO-520.0881.32.2019

Przeprowadzenie serii siedmiu warsztatów integracyjno-kulturowych dla studentów zagranicznych i polskich. Usługa szkoleniowa w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Nike Air Max

2019-10-11 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.17.2021

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny I realizowanego na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania I stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2021-03-08 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2020-12-31 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer Wykaz_umów zawartych_w_ramach_działalności_naukowo_badawczej

Wykaz umów zawartych w ramach działalności naukowo-badawczej

2019-12-31 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.2021.TC.2

Wycena kosztów opracowania systemu/aplikacji wspomagającej ocenę okresową nauczycieli akademickich, zgodnej z określonymi założeniami

2021-01-20 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/WB/ZK-DZP.263.077.2019

Dostawa odczynników chemicznych

2019-11-05 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZR.ZO.2.2021

Szacowanie dot. wyceny za 1 h zajęć w języku angielskim z przedmiotu Wykład specjalistyczny /Estimation of the valuation for 1 hour of classes in English from the subject Specialist lecture  Zwracamy się z prośbą o przesłanie wyceny oczekiwanego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć w języku angielskim. Wykłady specjalistyczne dla doktorantów w okresie marzec- czerwiec 2021. Wykłady mogą obejmować takie obszary jak: aktualne problemy naukowe w świetle postępu technicznego, metody badawcze, analityczne, doświadczalne, najnowsze osiągnięcia naukowe, ekonomiczne i społeczne zależności nauka-przemysł, wspomaganie komputerowe badań naukowych w zakresie kierunku studiów, nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.Wykład specjalistyczny realizowany w ramach projektu ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego, realizowanego, Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Wycenę wynagrodzenia brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć wraz z CV, proszę przesłać na adres e-mail: zireg@pb.edu.pl do dnia 09.03.2021 , w temacie wiadomości bardzo proszę wpisać: Wykład specjalistyczny ZIREG. We kindly request you to send us a quote for the expected gross salary 1 didactic hour of conducting classes in English. Specialist lectures for PhD students in the period March – June 2021. Lectures may include such areas as: current scientific problems in the light of technological progress, research methods, analytical, experimental, the latest scientific achievements, economic and social relations between science and industry, computer support of scientific research in the field of study, modern design and technological solutions.Specialist lecture carried out under the ZIREG project – Integrated Program of the Białystok University of Technology for Regional Development, implemented, under Measure 3.5 of the Operational Program Knowledge, Education, Development 2014-2020 co-financed by the European Social Fund.Please send us the gross salary for 1 teaching hour with your CV to the following e-mail address: zireg@pb.edu.pl by 09/03/2021, in the subject of the message please enter: Specialist Lecture ZIREG.

2021-03-09 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.S.2020.JC.1

 Szacowanie wartości kosztów usługi edukacyjnej polegającej na przeprowadzeniu  Akademickich Dni Dydaktyki Politechniki Białostockiej 2020 dla pracowników dydaktycznych Uczelni w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”.

 

Szczegółowa informacja w załączniku

Nike

2020-09-15 Postępowanie aktualnie w toku
Zapytanie numer ZO/DO-220.224.04.2019

Oferta na naprawę wyłączników średniego napięcia typu SCJ zlokalizowanych w stacji 15kV - PZO 1351, 15-333 Białystok ul. Zwierzyniecka 10

Boots

2019-05-14 Postępowanie aktualnie w toku

Strony