Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dniasortuj malejąco Informacja o wyborze
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.16.2021

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny II realizowanego na kierunku mechanika i budowa maszyn, II stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poniedziałek, Marzec 8, 2021 PDF icon protok unieważ PR-BRPM.0881.ZI_.ZO_.16.2021.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.12.2021

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny realizowanego na kierunku automatyka i robotyka, II stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poniedziałek, Marzec 8, 2021 PDF icon protok unieważ PR-BRPM.0881.ZI_.ZO_.12.2021.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.17.2021

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny I realizowanego na kierunku inżynieria materiałowa i wytwarzania I stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poniedziałek, Marzec 8, 2021 PDF icon 20210421102424262_0002.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.13.2021

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny I realizowanego na kierunku mechatronika, I stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

poniedziałek, Marzec 8, 2021 PDF icon protok unieważ PR-BRPM.0881.ZI_.ZO_.13.2021.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZR.ZO.2.2021

Szacowanie dot. wyceny za 1 h zajęć w języku angielskim z przedmiotu Wykład specjalistyczny /Estimation of the valuation for 1 hour of classes in English from the subject Specialist lecture  Zwracamy się z prośbą o przesłanie wyceny oczekiwanego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć w języku angielskim. Wykłady specjalistyczne dla doktorantów w okresie marzec- czerwiec 2021. Wykłady mogą obejmować takie obszary jak: aktualne problemy naukowe w świetle postępu technicznego, metody badawcze, analityczne, doświadczalne, najnowsze osiągnięcia naukowe, ekonomiczne i społeczne zależności nauka-przemysł, wspomaganie komputerowe badań naukowych w zakresie kierunku studiów, nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.Wykład specjalistyczny realizowany w ramach projektu ZIREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego, realizowanego, Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.Wycenę wynagrodzenia brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia zajęć wraz z CV, proszę przesłać na adres e-mail: zireg@pb.edu.pl do dnia 09.03.2021 , w temacie wiadomości bardzo proszę wpisać: Wykład specjalistyczny ZIREG. We kindly request you to send us a quote for the expected gross salary 1 didactic hour of conducting classes in English. Specialist lectures for PhD students in the period March – June 2021. Lectures may include such areas as: current scientific problems in the light of technological progress, research methods, analytical, experimental, the latest scientific achievements, economic and social relations between science and industry, computer support of scientific research in the field of study, modern design and technological solutions.Specialist lecture carried out under the ZIREG project – Integrated Program of the Białystok University of Technology for Regional Development, implemented, under Measure 3.5 of the Operational Program Knowledge, Education, Development 2014-2020 co-financed by the European Social Fund.Please send us the gross salary for 1 teaching hour with your CV to the following e-mail address: zireg@pb.edu.pl by 09/03/2021, in the subject of the message please enter: Specialist Lecture ZIREG.

wtorek, Marzec 9, 2021 PDF icon 20210427121034336_0001.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.19.2021

Szacowanie dot. wyceny za 1h wykładów w języku angielskim na kierunku Ekoenergetyka z przedmiotów: Odnawialne źródła energii oraz Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych /
Estimation of the valuation for 1h of lectures in English in the field of Eco-energy in subjects: Renewable energy sources and Energy installations in buildings

Zwracamy się z prośbą o przesłanie wyceny oczekiwanego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia wykładów w języku angielskim.
Wykłady specjalistyczne skierowane do studentów kierunku Ekoenergetyka, w ramach przedmiotów: Odnawialne źródła energii oraz Instalacje energetyczne w obiektach budowlanych, przewidziane są do realizacji w okresie marzec-czerwiec 2021. Wykłady te w ramach wskazanych przedmiotów, mogą obejmować takie obszary jak: aktualne problemy naukowe w świetle postępu technicznego, metody badawcze, analityczne, doświadczalne, najnowsze osiągnięcia naukowe, ekonomiczne i społeczne zależności nauka-przemysł, wspomaganie komputerowe badań naukowych w zakresie kierunku studiów, nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne.
Wykłady specjalistyczne w ramach kierunku Ekoenergetyka, realizowane są z projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wycenę oczekiwanego wynagrodzenia brutto za 1 godzinę dydaktyczną prowadzenia wykładów z ww. przedmiotów wraz z CV, proszę przesłać na adres e-mail: pb2020@pb.edu.pl do dnia 09.03.2021, w temacie wiadomości proszę wpisać: Wykłady specjalistyczne PB 2020

We kindly ask you to send us a quote of the expected gross remuneration for 1 didactic hour of lectures in English. Specialist lectures addressed to students of Eco-energy, within the subjects: Renewable Energy Sources and Energy Installations in Building Facilities, are planned for the period March-June 2021. These lectures within the indicated subjects may cover such areas as: current scientific problems in the light of technical progress, research, analytical and experimental methods, the latest scientific achievements, economic and social relations between science and industry, computer support for scientific research in the field of study, modern design and technological solutions. Specialist lectures in the field of Eco-energy are carried out under the project "PB2020 - Integrated Program for the Development of Białystok University of Technology" under Measure 3.5 of the Operational Program Knowledge, Education, Development 2014-2020 co-financed by the European Social Fund

Valuation of the expected gross salary for 1 didactic hour of lectures on the above-mentioned subjects with your CV, please send to the e-mail address: pb2020@pb.edu.pl by 09/03/2021, in the subject of the message, please enter: Specialist lectures PB 2020

wtorek, Marzec 9, 2021 Plik Specialist Lecture - PB2020.docx
Zapytanie numer ZK-DEB.262.2.2021

Dostawa elektronarzędzi i wózków transportowych

poniedziałek, Marzec 15, 2021 PDF icon protokół z wyboru wykonawcy zamówienia ZK-DEB.262.2.2021.pdf
Zapytanie numer K-DA.262.13.2021

Szacowanie wartości zamówienia, świadczenia usługi doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie kampusu uczelnianego i obiektów Politechniki Białostockiej. 

poniedziałek, Październik 11, 2021 PDF icon ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA- K-DA.262.13.2021.pdf
Zapytanie numer K-DA.262.6.2022

Szacowanie wartości zamówienia, świadczenia usługi doraźnej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie kampusu uczelnianego i obiektów Politechniki Białostockiej.

wtorek, Październik 11, 2022 PDF icon 3 - Zamknięcie postępowania.pdf

Strony