Wyniki zapytania

Dotyczy Treść Ofertę należy złożyć do dnia Informacja o wyborze
Zapytanie numer K-DAZ.262.035.2021

Dostawa tabletów pokładowych i sterujących – 6 szt.
Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

czwartek, luty 25, 2021 PDF icon 202103190830.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.035.2021

Dostawa tabletów pokładowych i sterujących – 6 szt.
Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

czwartek, luty 25, 2021 PDF icon 202103011117.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.032.2021

Dostawa LUPY ELEKTRONICZNEJ – 8 szt.

Projekt: „PB Dostępna” realizowany z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja Rozwój, działanie 3.5 (Umowa POWR.03.05.00-00-A065/19)

czwartek, luty 25, 2021 PDF icon 202103011108.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.BN.ZO.1.2021

Materiały polimerowe i pomocnicze w ramach projektu „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.04.00-00-1792/18-00 Projekt jest realizowany w ramach programu TEAM-NET Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR) Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4: Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R 

środa, luty 24, 2021 PDF icon 20210301135442701.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZO.1.2021

Szkolenie elearningowe z zarządzania ryzykiem w uczelni wyższej w ramach projektów „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, „PB2.0– Zintegrowany Program Rozwoju” i „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego” realizowanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. 

środa, luty 24, 2021 PDF icon wybór wykonawcy.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.034.2021

Dostawa kserokopiarki – 2 szt.

wtorek, luty 16, 2021 PDF icon protokół_K-DAZ.262.034.2021.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.DE.ZO.1.2021

Dostawa urządzeń laboratoryjnych na potrzeby projektu DESIRE - Development of Sustainable (adaptive) peatland management by Restoration and paludiculture for nutrient retention and other ecosystem services in the Neman river catchment, realizowanego przez Politechnikę Białostocką w ramach Programu Interreg Morza Bałtyckiego. 

poniedziałek, luty 22, 2021 PDF icon protokół z wyboru PR-BRPM.0881.DE_.ZO_.1.2021.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.031.2021

Dostawa specjalistycznej lampy deuterowej UVC – 1 szt.
Projekt „PROTECT MED – opracowanie innowacyjnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo personelu i pacjentów szpitali zakaźnych i jednoimiennych” jest finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektów pozakonkursowych – prewencja i leczenie: COVID-19.
Projekt realizowany w konsorcjum, w składzie:
LIDER: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Białymstoku im. Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego z siedzibą w Białymstoku
PARTNER: Politechnika Białostocka.

wtorek, luty 23, 2021 PDF icon 20210224153325593.pdf
Zapytanie numer K-DAZ.262.010.2021

Dostawa wyparki próżniowej wraz z pompą – 1 kpl.

środa, luty 17, 2021 PDF icon 202102181111.pdf
Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.4.2021

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wizyty studyjne, realizowanego na kierunku logistyka I stopnia, semestr VI, na studiach stacjonarnych w ramach z realizacji projektu PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

czwartek, luty 18, 2021 PDF icon prot PR-BRPM.0881.ZI_.ZO_.4.2021.pdf

Strony